Blogg

PQQ – en kronjuvel i Cellexir

image

PQQ – Ett tillskott med en arsenal av hälsobefrämjande egenskaper

PQQ (Pyrroloquinoline quinone) upptäcktes först 1979 och har sedan dess studerats flitigt där man visat på hälsofrämjande egenskaper inom ett flertal fysiologiska områden. Bland annat har PQQ visat sig öka mitokondriernas antal och förbättra dess funktion, ha antioxidativa egenskaper på cellerna, och förbättrade kognitiva egenskaper samt hjälpa nybildningen av muskelceller i hjärtat [1]. Dessa positiva egenskaper tillsammans med att PQQ kan inte kan produceras i kroppen, utan måste tillföras via kosten, gör att ämnet kvalar in som en klar spelare i ett kosttillskott som Cellexir One.

KÖP CELLEXIR ONE

Forskningen kring PQQ, FDA-godkännande och bieffekter

PQQ är ett högst intressant ämne som har visat sig ha flera positiva hälsofrämjande egenskaper utan signifikanta bieffekter. Så sent som 2009 godkändes ämnet som kosttillskott av amerikanska FDA (Food and Drug Administration), och sedan dess så har inga anmälningar om bieffekter gjorts. [1].

PQQ:s positiva effekter har bidragit till att många forskare, däribland Dr. Marcus Gitterle, hävdar att ämnet troligtvis skulle klassificeras som ett läkemedel om det upptäcktes idag. Men eftersom det inte går att patentera så är det kommersiella intresset från läkemedelsbolagen svagt. Värt att nämna är att forskningen jag hänvisar till nedan inkluderar både studier gjorda på cellnivå, djur och människor och att det finns behov av framtida kliniska studier på människor för att vi bättre ska förstå mekanismerna bakom PQQ:s inverkan på våra celler.

Brister på PQQ visar på negativa effekter

Flera studier har visat tydliga tecken på att när PQQ utesluts från dieten så uppstår flera bristsymptom, däribland sämre celltillväxt, dysfunktionellt immunsystem och reproduktiva nedsättningar. Tillsammans visar en mängd studier på en rad positiva fysiologiska effekter har lett till att PQQ numera ses som en unik hälsofrämjande substans som anses nödvändig i kosten. [1].

Trots att substansen visat sig vara essentiell för flera fysiologiska funktioner så klassificeras PQQ inte som en vitamin, även om flera forskare hävdar att den borde det [1]. Bland annat så har en framstående forskargrupp föreslagit PQQ som en kandidat till ett tillskott till gruppen av B-vitaminer [5].

En arsenal av hälsofrämjande egenskaper
  • PQQ:s fysiologiska och hälsobefrämjande egenskaper har väckt stort intresse de senaste åren. Framför allt dess positiva effekter för att främja celldelning och tillväxt, mot Typ 2 diabetes, som antioxidant och för dess skyddande effekt på hjärnan. [1].
  • PQQ har visat sig ha en positiv påverkan på mitokondrierna. Tex så visade en studie på möss där PQQ togs bort från kosten att dessa hade 20-30 % färre mitokondrier i levern och lägre lungkapacitet än de som fick tillskott av PQQ. Detta indikerar på att tillskott av PQQ ger fler mitokondrier, vilket bidrar till en förbättrad energifunktion i cellerna. [6].
  • PQQ har även visat sig ha stora antioxidativa egenskaper, vilket i en studie uppmättes till 7.4 gånger större än C-vitamin, som är en av de mest aktiva vattenlösliga antioxidanterna [7]. Man har även funnit direkt bevis på att PQQ minskar oxidativ stress och mitokondriell dysfunktion i hjärtats muskelceller [8].
  • PQQ har således även en positiv inverkan på hjärtats funktion, men mer forskning inom ämnet behövs.
  • Hjärnans celler har även visat sig gynnas av PQQ för förbättrad lärande och minne. Bland annat så kunde man i en studie på råttor visa på signifikanta fördelar i minnesfunktionen när de fick tillskott av PQQ och samtidigt utsattes för 48h oxidativ stress. Studien fann att PQQ verkar skydda hjärnans celler från oxidativ stress. [9].
  • På samma tema så gjordes en dubbelblindad, placebokontrollerad klinisk studie år 2016 på 41 äldre personer där en grupp fick PQQ tillskott under 12 veckor. Genom minnestest kunde man visa på tydligt förbättrade minnesegenskaper när de fått tillskott av PQQ jämfört med placebogruppen. [10].

Liknade resultat.. 
Liknande resultat fann man då man undersökte effekten av tillskott av PQQ tillsammans med koenzym Q10 där 65 stycken äldre försökspersoner visade på signifikant förbättrad minnesfunktion, men även förbättrad uppmärksamhet och minskad stress. Intressant är att effekten förstärktes när tillskott togs i kombination med Q10. Forskarna förklarade resultatet med att PQQ underlättar nervgeneration och förbättrar ”Nerve Growth Factor” – ett ämne som främjar tillväxt, underhåll och överlevnad av nervceller. De konkluderar även att PQQ också ökar antalet mitokondrier och dess effektivitet så dessa kan assistera hjärncellerna mer effektivt.[11].

Utöver ovannämnda effekter så har PQQ även setts ge en skyddande effekt mot fettlever NAFLD (nonalcoholic fatty liver disease). Detta gör PQQ högintressant även ur ett läkemedelsperspektiv eftersom NAFLD är en av de snabbast växande folksjukdomarna i västvärlden, där hela 25% av den amerikanska befolkningen uppskattas leva med sjukdomen. [2].

Livsmedel med PQQ
Som tidigare nämnt så verkar PQQ vara essentiell för djur då avsaknaden av ämnet leder till flera funktionsnedsättningar och att vi därför måste få i oss ämnet genom kosten. Dock så räcker relativt låga doser av PQQ att hindra de negativa sidoeffekterna vid brist på ämnet. [6].

Livsmedel som innehåller PQQ är bland annat kiwifrukt [2], men har även påvisats finnas i livsmedel så som vin, morötter, ägg, skummjölk, grön paprika och sojabönor [4]. Man har inte funnit livsmedel med större mängder PQQ, men däremot så har det visat sig finnas i högre koncentration i kvinnors bröstmjölk [3].

Summering
PQQ är ett mångsidigt ämne som visat sig ha positiva effekter på cellernas tillväxt, funktion och energiskapande, antioxidativa egenskaper, bättre hjärtfunktion och bidragande till bättre kognitiva och minnesfunktioner. Med denna arsenal av hälsobefrämjande egenskaper, utan påvisade bieffekter, så fyller PQQ en central roll i kosttillskott som Cellexir One.

Skrivet av Simon Häger, ambassadör för Cellexir.

KÖP CELLEXIR ONE

Källor

KÖP CELLEXIR ONE

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå