Blogg

CoenzymQ10 – En nyckelspelare för cellerna och kroppens energiproduktion

image

Den här gången går vi igenom vad forskningen säger om ett mycket intressant ämne i Cellexir, nämligen koenzymQ10 (coQ10), eller ubikinon som det också kallas. Det jag tycker är spännande är dess närvaro i alla våra celler, dess centrala roll i cellens energibildning och det tillskottet har visat sig leda till ökad prestation i träning. Det finns också flera indikationer på hälsofrämjande egenskaper för vissa kroniska sjukdomar. Nedan diskuterar vi några av dessa, effekten av coQ10 på träning och vilka intressanta teorier som återstår att undersöka.

Sammanfattningsvis, för de som inte har tid att läsa detaljerna har CoQ10:

en central roll i cellernas energibildning och produceras naturligt i kroppen visat sig öka prestationsförmågan hos tränade och icke-tränade individer, både med förlängd tid till maximal trötthet och ökat syreupptag har visat sig minska symtomen hos patienter med kronisk hjärtsvikt och leda till ökad träningstid för dem. Effekten av att sänka högt blodtryck Antiinflammatoriska egenskaper eftersom det är en kraftfull antioxidant

Bakgrund

CoQ10 är ett koenzym, precis som till exempel B-vitaminer, men till skillnad från dessa är det fettlösligt vilket gör att tillgång till fett behövs för att tas upp av cellerna (1). Ämnet finns i våra mitokondrier i alla kroppens celler och deltar i cellandningen, dvs det hjälper celler att producera energi (2). På grund av sin effekt på cellens energiförsörjning finns coQ10 i den högsta koncentrationen i de organ som förbrukar mycket energi, såsom muskler, hjärta och hjärna (3). National Cancer Institute (2) ger på sin webbplats en bra sammanfattning av dess funktion i kroppen:

Koenzym Q10 används av kroppens celler i en process som på olika sätt kallas aerob andning, aerob metabolism, oxidativ metabolism eller cellandning. Genom denna process producerar mitokondrier energi för celltillväxt och underhåll. (2).

Närvaro

Naturligtvis finns CoQ10 i kött, fisk, grönsaker och fullkorn, men på så låga nivåer att de inte nämnvärt kan höja kroppens egna normala nivåer (1). Ett naturligt tillskott genom mat på 3-5 mg anses rimligt för att bibehålla hälsosamma nivåer i kroppen. Detta kan jämföras med tillskott av coQ10 som ofta innehåller 100-300 mg. Genom kosttillskott har det visat sig kunna höja de naturligt förekommande nivåerna i kroppens celler. (3). CoQ10 absorberas bättre av kroppen om det tas med fettsyror eftersom det binder till LDL-fetterna. Brister kan uppstå på grund av för lågt naturligt intag, brist på vitamin B6 som är en kofaktor för coQ10-biosyntesen, eller av medicinska skäl (t.ex. Parkinsons eller vissa typer av cancer) som minskar syntesen av coQ10. (3).

Effekter på kroppen

CoQ10 har använts i många år som kosttillskott (dock inte som läkemedel) för dess hälsofrämjande effekter på patienter med hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom, muskeldystrofier, cancer och diabetes (1). Bristen på coQ10 har bland annat i studier av idrottare visat sig leda till ökad metabol stress och ökad bildning av fria radikaler. Således har coQ10 visat positiva antioxidanteffekter både för patienter med kroniska sjukdomar och för friska individer med brist på ämnet. (4). Värt att notera är att amerikanska FDA inte godkänner coQ10 som ett direkt läkemedel utan endast som ett kosttillskott (2).

Stärker immunförsvaret

CoQ10 har i djurstudier visat sig stimulera vårt immunförsvar och förbättra vår motståndskraft mot infektioner. Ytterligare djurstudier har visat flera immunförstärkande egenskaper som ökad blodcellsproduktion (2), men det behövs mer forskning på människor för att förstå dess immunologiska effekter.

Hjärtfunktion

CoQ10:s inverkan på hjärtfunktionen är förmodligen den mest studerade, särskilt dess inverkan på hjärt-kärlsjukdomar. Nivåer av coQ10 har bekräftats vara lägre hos patienter med hjärtsvikt (1). En randomiserad dubbelblind studie publicerad 2019 undersökte effekten av coQ10 på patienter med kronisk hjärtsvikt där en grupp fick 300 mg coQ10 per dag utöver traditionell behandling. Studien fann att gruppen som fick coQ10-tillskott efter två år hade betydligt färre dödsfall, allvarliga hjärtrelaterade incidenter, sjukhustid och lindrigare symtom. (5). En annan randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie på 35 patienter med kronisk hjärtsvikt gav också positiva resultat. Under en period av tre månader hade gruppen som fick coQ10 signifikanta förbättringar i symtomklassificering och även en positiv trend i ökad träningstid. (6). Under 3 månader, hos CoQ10-patienterna men inte hos placebopatienterna, fanns det signifikanta förbättringar i symtomklass och en trend mot förbättringar i träningstid. (6).

Hypertoni

Relaterat till kardiovaskulära studier är dess effekt på blodtrycket. I en metaanalys fann man åtta studier som undersökte effekten av coQ10 på blodtrycket, där minskningen av systoliskt blodtryck i genomsnitt var 16 mmHg och i det diastoliska 10 mmHg. Forskarna drog slutsatsen att coQ10 kan vara ett alternativ till traditionella blodtryckssänkande läkemedel. (6).

Inflammation

CoQ10 har visat sig motverka de skadliga effekterna av fria radikaler, och klassas därmed som en antioxidant (4). Även om inflammation är en nödvändig process i kroppen, är en kronisk sådan ofta en grund för flera av våra välfärdssjukdomar idag. En metaanalys från 2017 visade efter att ha granskat nio olika studier om coQ10 och inflammation, att coQ10 kraftigt reducerade TNF-α, vilket är ett cytokin som utsöndras av immunsystemet med funktion att aktivera inflammation i kroppen (7). I en annan metaanalys av 17 randomiserade och kontrollerade studier fann man att tillskott av coQ10 hade en markant minskad förekomst av inflammatoriska markörer (8). ”Sammanfattningsvis föreslår denna metaanalys av RCT:er signifikanta sänkande effekter av CoQ10 på CRP, IL-6 och TNF-α.” (8).

Effekt på träning

Det finns också forskning som visar prestationshöjande egenskaper med tillsats av coQ10. Det är framför allt en välgjord studie jag skulle vilja lyfta fram. Studien undersökte både kortsiktig (1 dos) och långtidseffekt (14 dagar) av coQ10 på anaerob och aerob prestation under träning. Totalt 22 tränade individer och 19 otränade individer randomiserades och dubbelblindades i två olika grupper där en grupp fick placebo och den andra 100 mg coQ10 två gånger dagligen. Grupperna fick sedan göra ett uthållighetstest med ”knäförlängningar”, ett vingate anaerobt test på motionscykeln, och ett maxtest på ett löpband där individen fick bedöma sin trötthet. Blodprov och muskelbiopsier togs före och efter proverna. Slutsatsen var att både engångsdos och långvarigt tillskott av coQ10 förlängde tiden till total trötthet samt maximal syreförbrukning (vilket spelar roll för individens VO2max [författarens anmärkning]). Således verkar coQ10 förbättra både kort- och långtidsträningseffekter på både tränade och otränade individer. (4).

Cancer

Patienter med vissa typer av cancer har visat sig ha låga nivåer av coQ10 i blodet, vilket har lett till teorier om att tillskott av coQ10 skulle kunna ha en hälsofrämjande effekt på cancerpatienter. Forskningen om personer där deras potential som cancerläkemedel har undersökts hittills är dock begränsad. (2).

Det man kan notera är att det finns ämnen med liknande egenskaper och kemisk struktur som har visat sig hämma cancertillväxt. Dessutom har coQ10 använts kliniskt för att förhindra återfall av cancer i samband med traditionell behandling på grund av dess stärkande effekt på immunförsvaret. CoQ10 har också visat sig skydda hjärtat under vissa kemoterapibehandlingar. Intressant nog har negativa effekter även visats i samband med strålbehandling. I en studie på möss kompletterade med coQ10 sågs en minskad effekt av strålbehandling. Hypotesen är att de fria radikalerna som bildas av strålningen och som ska döda cancercellerna hämmas av coQ10:s antioxidantegenskaper. (2).

Sammanfattningsvis fortsätter CoQ10 att vara ett intressant ämne inom cancerforskning, särskilt i kombination med traditionella behandlingar. Andra effekter och effekter på åldrande Utöver de ovan nämnda hälsoeffekterna har det visat sig att patienter med typ 1-diabetes som får coQ10-tillskott minskade sitt behov av insulininjektioner (2).

Mayo Clinic beskriver också att vissa studier har visat positiva effekter hos migränpatienter som får en lägre frekvens av anfall (1).

När det gäller biverkningar har inga fall av överdosering rapporterats till FDA där coQ10 har lett till allvarlig förgiftning. Överkonsumtion av coQ10 kan dock leda till måttliga biverkningar som sömnlöshet, diarré, hudutslag, illamående etc. En viktig bieffekt är att ämnet minskar effekten på blodförtunnande och dessa bör undvikas för att användas tillsammans. En sista intressant reflektion som mycket skrivs om är effekten av coQ10 på åldrandet. Åldrande resulterar i försämrad funktion av våra mitokondrier, minskad antioxidantaktivitet och ökad oxidativ stress (vilket leder till skador på vårt DNA). Det har därför dykt upp teorier om att coQ10 med dess hälsofrämjande egenskaper på våra mitokondrier samt antioxidantegenskaper skulle kunna bromsa vårt åldrande. Speciellt eftersom det har visat sig att de naturliga nivåerna av coQ10 sjunker med åldern. (3).

Om författaren

Simon Häger is a marketing strategist within medtech. He has a keen interest in exercise, health and lifestyle and blogs in his spare time for Cellexir.

Bibliography
Mayo Clinic, Coenzyme Q10. Mayo Clinic. [Online] Mayo Clinic, 10 13, 2017. [Cited: 06 23, 2019.] https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements-coenzyme-q10/art-20362602.
National Cancer Institute. Coenzyme Q10 (PDQ®)–Health Professional Version. [Online] National Cancer Institute, 04 24, 2019. [Cited: 06 24, 2019.] https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/coenzyme-q10-pdq?redirect=true.
CoQ10 and Aging. Barcelos, Isabella Peixoto de and Haas, Richard H. San Diego : Biology, 2019. https://www.mdpi.com/2079-7737/8/2/28/pdf.
Effects of acute and 14-day coenzyme Q10 supplementation on exercise performance in both trained and untrained individuals. Cooke, Matthew et al. 8, s.l. : J Int Soc Sports Nutr., 2008, Vol. 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2315638/.
Effect of coenzyme Q10 in Europeans with chronic heart failure: A sub-group analysis of the Q-SYMBIO randomized double-blind trial. Anne Louise Mortensen, Franklin Rosenfeldt, Krzysztof J. Filipiak,. 2, s.l. : Cardiology Journal , 2019, Vol. 26. https://journals.viamedica.pl/cardiology_journal/article/view/62920.
Systematic review of effect of coenzyme Q10 in physical exercise, hypertension and heart failure. Rosenfeldt F, Hilton D, Pepe S, Krum H. 1-4, s.l. : Biofactors, 2003, Vol. 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14695924/.
Effects of Coenzyme Q10 on Markers of Inflammation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Zhai, Junya et al. 1, s.l. : PLoS one, 2017, Vol. 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5268485/.
Effects of coenzyme Q10 supplementation on inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. L, Fan et al. 32, s.l. : Pharmacological Research, 2017, Vol. 01. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28179205.
Image source
Heart: https://unsplash.com/photos/z8_-Fmfz06c
Exercise: https://unsplash.com/photos/WvDYdXDzkhs

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå