P.g.a. försenad leverans av nästa batch och samtidigt hög efterfrågan måste vi begränsa köp till endast 1 pack och tecknande av prenumeration tillsvidare. P.g.a. försenad leverans av nästa batch och samtidigt hög efterfrågan måste vi begränsa köp till endast 1 pack och tecknande av prenumeration tillsvidare.
Hem / Ingredienser Cellexir One / CoenzymQ10 - En nyckelspelare för cellerna och kroppens energiproduktion
CoenzymQ10 - En nyckelspelare för cellerna och kroppens energiproduktion

CoenzymQ10 - En nyckelspelare för cellerna och kroppens energiproduktion

Denna gång granskar vi vad forskningen säger om ett mycket intressant ämne i Cellexir One, nämligen coenzymQ10 (coQ10), eller ubikinon som den även kallas. Det som jag tycker är spännande är dess förekomst i alla våra celler, dess centrala roll i cellens energibildande, samt att tillskott visat sig leda till ökad prestation vid träning. Det finns även flera indikationer på hälsobefrämjande egenskaper för kroniska sjukdomar. Nedan berör vi några av dessa, coQ10:s effekt på träning och vilka intressanta teorier som kvarstår att utreda.

Sammanfattningsvis för dig som inte har tid att läsa detaljerna så har CoQ10:

 • En central roll i cellernas energibildning och produceras naturligt i kroppen
 • Visat sig prestationshöjande hos tränade och icke tränade individer, både med förlängd tid till maximal utmattning ökat syreupptag    
 • Visat sig ge minskad symptom hos patienter med kronisk hjärtsvikt och lett till ökad träningstid hos dessa. 
 • Påverkan att sänka högt blodtryck
 • Inflammationsdämpande egenskaper då det är en kraftig antioxidantBakgrund

CoQ10 är ett koenzym, precis som tex B-vitaminer, men är tillskillnad från dessa fettlösligt vilket innebär att det krävs tillgång till fett för att absorberas av cellerna (1). Ämnet finns i våra mitokondrier i alla kroppens celler och medverkar i cellandningen, dvs. det hjälper celler att producera energi (2). På grund av dess inverkan på cellens energiförsörjning finns coQ10 i högst koncentration i de organ som förbrukar mycket energi, såsom muskler, hjärta och hjärna (3). National Cancer Institute (2) ger på sin hemsida en bra sammanfattning av dess funktion i kroppen:


Coenzyme Q10 is used by cells of the body in a process known variously as aerobic respiration, aerobic metabolism, oxidative metabolism, or cell respiration. Through this process, mitochondria produce energy for cell growth and maintenance. (2).Förekomst

Naturligt så finner man CoQ10 finns i kött, fisk, grönsaker och fullkornsprodukter, dock i så låga halter att de inte signifikant kan höja kroppens egna normala nivåer (1). Ett naturligt tillskott genom mat på 3-5 mg anses som rimligt för att bibehålla sunda nivåer i kroppen. Detta kan jämföras med kosttillskott av coQ10 som ofta innehåller 100-300 mg. Genom kosttillskott har man visat sig kunna höja de naturligt förekomna nivåerna i kroppens celler. (3).

CoQ10 absorberas bättre av kroppen om det tas tillsammans med fettsyror då det binder till LDL-fetterna. Brister kan förekomma på grund av för lågt naturligt intag, brist på B6 vitamin som är en kofaktor för coQ10 biosyntes, eller av medicinska orsaker (tex Parkinson eller vissa typer av cancer) som reducerar syntesen av coQ10. (3).


Effekter på kroppen

CoQ10 har använts under många år som kosttillskott (dock ej som läkemedel) för dess hälsofrämjande effekter på patienter med hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom, muskeldystrofier, cancer och diabetes. (1).

Brist på coQ10 har bland annat i studier på atleter visat sig leda till ökad metabolisk stress och ökad bildande av fria radikaler. Således har coQ10 visat positiva antioxidativa effekter både för patienter med kroniska sjukdomar såväl som för friska individer med brist på ämnet. (4).

Värt att notera är att amerikanska FDA inte godkänt coQ10 som direkt läkemedel utan enbart som kosttillskott (2).


Förstärker immunförsvaret

CoQ10 har i studier på djur visat sig stimulera vårt immunförsvar och förbättra vår motståndskraft mot infektioner. Ytterligare djurstudier har visat på flera immunstärkande egenskaper så som ökad produktion av blodceller (2), men mer forskning på människor krävs för att förstå dess immunologiska effekter.


Hjärtfunktion

CoQ10:s inverkan på hjärtfunktionen är troligtvis det mest studerade, framför allt dess inverkan på kardiovaskulära sjukdomar.

Nivåer av coQ10 har bekräftats vara lägre i patienter med hjärtfel (1). I en randomiserad dubbelblindad studie publicerad 2019 undersökte man effekten av coQ10 på patienter med kronisk hjärtsvikt där en grupp fick 300mg coQ10 per dag i tillägg till traditionell behandling. Studien fann att gruppen som fick tillskott av coQ10 efter två år hade signifikant mindre dödsfall, allvarliga hjärtrelaterade incidenter, tid på sjukhus och mildare symptom. (5).

En annan randomiserad, dubbelblindad, och placebokontrollerad studie på 35 patienter med kronisk hjärtsvikt gav också positivt resultat. Över en period på tre månader så hade gruppen som fått coQ10 signifikanta förbättringar i symptomklassificering och även en positiv trend i ökad träningstid. (6).


Over 3 months, in the CoQ10 patients but not in the placebo patients there were significant improvements in symptom class and a trend towards improvements in exercise time. (6).Högt blodtryck

Relaterat till de kardiovaskulära studierna är dess effekt på blodtryck. I en metaanalys fann man åtta studier som undersökt coQ10s effekt på blodtryck, där minskningen på det systoliska blodtrycket i snitt var 16 mmHg och i det diastoliska 10 mmHg. Forskarnas slutsats var att coQ10 kan vara ett alternativ till traditionella blodtrycksänkande läkemedel. (6).


Inflammation

CoQ10 har visat sig motverka de skadliga effekterna av fria radikaler, och klassas således som en antioxidant (4). Trots att inflammation är en nödvändig process i kroppen så är en kronisk sådan ofta en grund till flera av våra välfärdssjukdomar idag.

En metaanalys från 2017 fann från att ha granskat nio olika studier på coQ10 och inflammation, att coQ10 kraftigt minskat TNF-α, vilket är ett cytokin som utsöndras av immunförsvaret med funktion att aktivera inflammation i kroppen (7).

I en annan metaanalys av 17 randomiserade och kontrollerade studier fann man att tillskott av coQ10 hade en kraftigt minskad förekomst av inflammationsmarkörer (8).


”In conclusion, this meta-analysis of RCTs suggests significant lowering effects of CoQ10 on CRP, IL-6 and TNF-α.” (8).Effekt på träning

Det finns även forskning som visar på prestationshöjande egenskaper med tillskott av coQ10. Det är framför allt en välgjord studie jag skulle vilja lyfta fram. I studien undersökte man både kortsiktig (1 dos) och långvarig (14 dagar) effekt av coQ10 på anaerobisk och aerobisk prestation i träning. Totalt 22 tränade individer och 19 otränade individer fördelades slumpmässigt och dubbelblindat i två olika grupper där ena gruppen fick placebo och andra 100mg coQ10 två gånger dagligen. Grupperna fick sedan utföra ett uthållighetstest med ”knee extensions”, ett wingate anaerobiskt test på träningscykel, och ett maxtest på löpband där individen fick bedöma sin utmattning. Blodprov och muskelbiopsier togs före och efter testerna.

Slutsatsen var att både en enstaka dos och långvarigt tillskott av coQ10 förlängde tiden till total utmattning samt den maximala syreförbrukningen (vilket spelar roll i individens VO2max [författarens anm.]). Således verkar coQ10 förbättra både kort och långvariga träningseffekter både på tränade och otränade individer. (4).


Cancer

Patienter med vissa typer av cancer har påvisats ha låga blodvärden av coQ10, vilket har lett till teorier om att tillskott av coQ10 skulle kunna ha en hälsofrämjande effekt på cancerpatienter. Dock så är forskningen på människor där man undersökt dess potential som cancerläkemedel än så länge begränsad. (2).

Det man kan konstatera är att det finns ämnen med liknande egenskaper och kemisk uppbyggnad som har visat sig hämma cancertillväxt. Dessutom har coQ10 använts kliniskt för att förhindra återkomsten av cancer i samband med traditionell behandling på grund av dess stärkande inverkan på immunförsvaret. CoQ10 har även visat sig skydda hjärtat under vissa kemterapibehandlingar.

Intressant är att även negativa effekter påvisats i samband med strålterapi. I en studie på möss som fick tillskott av coQ10 sågs en minskad effekt av strålterapibehandlingen. Hypotesen är att de fria radikalerna som bildas av strålningen och som ska ta död på cancercellerna hämmas av coQ10:s antioxidativa egenskaper. (2). Sammanfattningsvis så fortsätter CoQ10 vara ett intressant ämne inom cancerforskningen, framför allt i kombination med traditionella behandlingar.


Övriga effekter och inverkan på åldrande

I tillägg till ovan nämna hälsoeffekter så har man kunnat visat att patienter med diabetes typ-1 som får tillskott av coQ10 minskade sitt behov av insulininjektioner (2). Mayo Clinic beskriver även att vissa studier visat på positiva effekter hos migränpatienter som får lägre frekvens av sina anfall (1).

Gällande biverkningar så har inga fall av överdosering rapporterats till FDA där coQ10 har lett till allvarlig förgiftning. Överkonsumtion av coQ10 kan dock leda till medelsvåra biverkningar såsom insomnia, diarre, hudutslag, illamående etc. En viktig sidoeffekt är att ämnet minskar effekten på blodförtunnande läkemedel och dessa ska således undvikas att användas tillsammans. (1).

En sista intressant reflektion som det skrivs mycket om är coQ10:s inverkande på åldrande. Åldrande innebär en nedsatt funktion hos våra mitokondrier, en minskad antioxidativ aktivitet, och en ökad oxidativ stress (vilket leder till skador på vårt DNA). Det har därför uppkommit teorier om att coQ10 med sina hälsofrämjande egenskaper på våra mitokondrier samt antioxidativa egenskaper skulle kunna bromsa vårt åldrande. Speciellt eftersom man visat på att de naturliga nivåerna av coQ10 faller med åldern. (3).

Skrivet av Simon Häger, ambassadör för Cellexir. 

__________________________________________________________________________

 

Källor

 1. Mayo Clinic, Coenzyme Q10. Mayo Clinic. [Online] Mayo Clinic, 10 13, 2017. [Cited: 06 23, 2019.] https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements-coenzyme-q10/art-20362602.
 2. National Cancer Institute. Coenzyme Q10 (PDQ®)–Health Professional Version. [Online] National Cancer Institute, 04 24, 2019. [Cited: 06 24, 2019.] https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/coenzyme-q10-pdq?redirect=true.
 3. CoQ10 and Aging. Barcelos, Isabella Peixoto de and Haas, Richard H. San Diego : Biology, 2019. https://www.mdpi.com/2079-7737/8/2/28/pdf.
 4. Effects of acute and 14-day coenzyme Q10 supplementation on exercise performance in both trained and untrained individuals. Cooke, Matthew et al. 8, s.l. : J Int Soc Sports Nutr., 2008, Vol. 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2315638/.
 5. Effect of coenzyme Q10 in Europeans with chronic heart failure: A sub-group analysis of the Q-SYMBIO randomized double-blind trial. Anne Louise Mortensen, Franklin Rosenfeldt, Krzysztof J. Filipiak,. 2, s.l. : Cardiology Journal , 2019, Vol. 26. https://journals.viamedica.pl/cardiology_journal/article/view/62920.
 6. Systematic review of effect of coenzyme Q10 in physical exercise, hypertension and heart failure. Rosenfeldt F, Hilton D, Pepe S, Krum H. 1-4, s.l. : Biofactors, 2003, Vol. 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14695924/.
 7. Effects of Coenzyme Q10 on Markers of Inflammation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Zhai, Junya et al. 1, s.l. : PLoS one, 2017, Vol. 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5268485/.
 8. Effects of coenzyme Q10 supplementation on inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. L, Fan et al. 32, s.l. : Pharmacological Research, 2017, Vol. 01. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28179205.

Bildkällor

Hjärta: https://unsplash.com/photos/z8_-Fmfz06c
Träning: https://unsplash.com/photos/WvDYdXDzkhs

x

x